Das FamRZ Heft

Die Herausgeber der FamRZ

Dr. Ludwig Bergschneider

Rechtsanwalt

Prof. Dr. Werner Bienwald

Helmut Borth - Präsident des AmtsG a.D.

Helmut Borth

Präsident des AmtsG a.D.

mehr lesen

Rainer Bosch

Rechtsanwalt

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerd Brudermüller

Vors. Richter am OLG a.D.

Hans-Joachim Dose

Vors. Richter am BGH

Prof. Dr. Anatol Dutta - M. Jur. (Oxford)

Prof. Dr. Anatol Dutta

M. Jur. (Oxford)

mehr lesen

Prof. Dr. Dr. h.c. H. Friedhelm Gaul

Prof. Dr. Isabell Götz

Vors. Richterin am OLG

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gottwald

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gottwald

mehr lesen

Dr. Meo-Micaela Hahne

Vors. Richterin am BGH a.D.

Dr. Stephan Hammer - Richter am AmtsG

Dr. Stephan Hammer

Richter am AmtsG

mehr lesen

Prof. Dr. Tobias Helms

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Dieter Henrich

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Dieter Henrich

mehr lesen

Dr. Gerhard Kemnade

Vors. Richter am OLG a.D.

Prof. Dr. Frank Klinkhammer

Richter am BGH

Prof. Dr. Elisabeth Koch

Prof. Dr. Martin Löhnig

Horst Luthin

Vors. Richter am OLG a.D.

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Pintens

Rolf Schlünder

Rechtsanwalt

Harald Scholz

Vors. Richter am OLG a.D.

Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Schwab

Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Schwab

mehr lesen

Prof. Dipl.-Rpfl. Susanne Sonnenfeld

Hildegard Strauß

Vors. Richterin am OLG a.D.

Prof. Dr. Thomas Wagenitz

Richter am BGH a.D.

Reinhardt Wever - Vizepräsident des OLG a.D.

Reinhardt Wever

Vizepräsident des OLG a.D.

mehr lesen

Prof. Siegfried Willutzki

Direktor des AmtsG a.D.